Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CheersTheApp B.V.

Download de PDF pdf

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 61024686. Daarnaast zijn de voorwaarden volledig te downloaden via www.cheerstheapp.com/av/ondernemers. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan op verzoek kosteloos per post worden verzonden.

 

Artikel 1 – definities
In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. CheersTheApp B.V.: gevestigd en kantoorhoudende te Prickwaert 172 (3363 BH) Sliedrecht , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61024686.

2. CheersTheApp: een mobiele applicatie die al dan niet tegen betaling door de Gebruiker kan worden afgenomen. De mobiele applicatie kan door CheersTheApp B.V. elektronisch worden overgedragen naar de Gebruiker middels een download, maar kan ook web-based worden aangeboden of CheersTheApp kan worden aangeboden door middel van een link naar een website.

3. Klant: een rechtspersoon welke een overeenkomst aangaat met CheersTheApp B.V.

4. Gebruiker: de natuurlijke persoon of organisatie welke gebruik maakt van de dienstverlening via CheersTheApp door middel van een mobiele applicatie.

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen CheersTheApp B.V. en Klant waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn gesteld. De Overeenkomst heeft de duur van 1 (één) kalender maand en wordt bij einde looptijd telkens met de periode van 1 (één) maand verlengd. Opzegging van de overeenkomst door de Klant kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.

6. Diensten: alle Diensten die via CheersTheApp aan de Klant ter beschikking worden gesteld door middel van een backend, zoals het downloaden en uploaden van content, het aanmaken van evenementen of nieuws, alsmede alle overige diensten die worden aangeboden op de CheersTheApp of webservice. De backend wordt door CheersTheApp B.V. opengesteld aan de Klant.

7. Webservice: het webgedeelte van CheersTheApp te vinden op www.cheerstheapp.com

8. Event: een geplande gebeurtenis (met aanduiding van tijd en datum) van een horecagelegenheid dat interessant is voor de Gebruiker.

9. Nieuws: een nieuwtje van een horecagelegenheid dat via CheersTheApp toonbaar kan worden gemaakt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en diensten
2.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen  CheersTheApp B.V. en de Klant.

2.2 Eventuele door Klant aangedragen Algemene Voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij CheersTheApp B.V. daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Deze aangedragen Algemene Voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

2.3 Door het sluiten van een Overeenkomst met CheersTheApp B.V. heeft de Klant de mogelijkheid om informatie in de backend van CheersTheApp te plaatsen in de daarvoor gereserveerde gedeeltes. Deze informatie omvat maar is niet beperkt tot afbeeldingen van horecagelegenheid, adresgegevens en informatie horecagelegenheid, verwijzingen naar social media, evenementen en nieuws.

 

Artikel 3 – aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen (in de vorm van kortingen) die door CheersTheApp B.V. worden gedaan om gebruik te maken van haar Diensten, zijn kosteloos en volledig vrijblijvend, tenzij anders vermeldt.

 

Artikel 4 – overeenkomst
4.1 De Overeenkomst van CheersTheApp B.V. met de Klant en daarbij het aanbieden van haar Diensten vangt aan bij ondertekening van de Overeenkomst.

4.2 De Overeenkomst tussen CheersTheApp B.V. en de Klant heeft een looptijd van 1 (één) kalendermaand en worden bij einde van deze looptijd telkens voor 1 (één) kalendermaand verlengd. Opzegging van de abonnement door de Klant kan te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand. Opzeggen geschiedt schriftelijk of per e-mail op het e-mailadres info@cheerstheapp.com. Na bevestiging van CheersTheApp B.V. van ontvangst van de opzegging,  is de opzegging definitief en stopt automatisch na einde opzegtermijn de incassering via bank van de maandelijkse vergoeding die de Klant verschuldigd is aan CheersTheApp B.V. voor gebruik van haar diensten.

4.3 Nadat de Klant op eigen verzoek een wachtwoord heeft ontvangen voor de backend van CheersTheApp, logt de Klant in en vult diverse gegevens aan, bestaande uit – niet uitsluitend – afbeeldingen van horecagelegenheid, naam horecagelegenheid, adres en locatie, verwijzingen naar social media, evenementen en nieuws.
4.4 De persoon die namens de Klant een Overeenkomst aangaat verklaart dat hij/zij conform inschrijving Kamer van Koophandel volledig zelfstandig bevoegd is om een Overeenkomst aan te gaan met CheersTheApp B.V. dan wel formeel is gedelegeerd om een Overeenkomst aan te gaan met een derden partij. De bewijslast ligt hier te allen tijden bij de Klant.

4.5 Een overeenkomst tussen CheersTheApp B.V. en de Klant heeft betrekking op één vestiging van de Klant. Indien de Klant voor meerdere vestigingen gebruik wil maken van de diensten van CheersTheApp B.V. , dient per vestiging van de Klant een separate overeenkomst te worden gesloten, tenzij tussen CheersTheApp B.V. en de Klant hier schriftelijk van wordt afgeweken.

4.6 Het is de Klant verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. CheersTheApp B.V. is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat de Klant die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord ook daadwerkelijk de Klant is. De Klant dient CheersTheApp B.V. op de hoogte te stellen als de Klant een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. CheersTheApp B.V. heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

4.7 Indien CheersTheApp B.V. tot het besef komt dat inloggegevens van de Klant bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.

4.8 De Klant houdt de op haar account vermelde contactgegevens up-to-date en staat in voor de juistheid daarvan. De Klant stelt CheersTheApp B.V. onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons)gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn. De door CheersTheApp B.V. ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan.

 

Artikel 5 – tarief en (verwerking van) betaling voor de dienstverlening/overeenkomst
5.1 Alle tarieven van de Diensten van CheersTheApp B.V. zijn in euro’s en exclusief b.t.w. en eventuele toeslagen en heffingen, tenzij anders vermeldt.

5.2 De door CheersTheApp B.V. en de Klant overeengekomen maandelijkse prijs voor de door CheersTheApp B.V. aangeboden Diensten, geschiedt  maandelijks, vooraf, door middel van automatische incasso van de door de Klant opgegeven bankrekening.  De Klant geeft hiervoor een machtiging bij het aangaan van de Overeenkomst met CheersTheApp B.V.  Maandelijks ontvangt de Klant een (digitale) factuur dan wel is deze in te zien op het online-platform van CheersTheApp B.V. Bij voortzetting van de dienst zal CheersTheApp B.V. de periodiek verschuldigde betalingen per maand vooraf incasseren.

5.3 Het storneren van een door CheersTheApp B.V. (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Klant niet van haar betalingsverplichting.

5.4 Indien CheersTheApp B.V. een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is CheersTheApp B.V. gerechtigd haar diensten jegens de Klant op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door CheersTheApp B.V. is ontvangen.

Artikel 6 – inrichting en online platform
6.1 De Klant is zelf en als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens welke door de Klant ingevoerd dienen te worden in de formuliervelden van de backend. CheersTheApp B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gegevens/informatie welke foutief worden getoond op het online platform, voortkomend uit een onjuiste dan wel onvolledige invoer door de Klant in de backend. Derhalve kan CheersTheApp B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële of immateriële (imago)schade voortkomend uit foutieve dan wel onvolledige invoer  van gegevens in de backend door de Klant.

6.2 De invoer van informatie door de Klant dient direct betrekking te hebben op de exploitatie van haar onderneming en daaruit voortkomende activiteiten. Indien de door de Klant ingevoerde informatie/ activiteiten in CheersTheApp betrekking hebben op een andere rechtspersoon / vestiging dan waarvoor een Overeenkomst met CheersTheApp B.V. is gesloten, behoudt CheersTheApp B.V. zich het recht voor om de Klant toegang tot CheersTheApp en haar backend te ontzeggen, aanwezige informatie te verwijderen en de Overeenkomst tussen CheersTheApp B.V. en de Klant per direct te ontbinden.

6.3 De Klant vrijwaart CheersTheApp B.V. van en zal haar buiten rechte houden en beschermen tegen schades, betalingen, verliezen, kosten, uitgaven en vorderingen van derden / gebruikers op grond van (al dan niet vermeende) schending van rechten toekomende aan deze derden / gebruikers door het gebruik op het platform van door de Klant aangeleverde en/of gespecificeerde zaken en/of gegevens zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, afbeeldingen en logotypen.

6.4 Bij invoer van onjuiste, onvolledige, ongepaste, hatelijke, discriminerende of anderszins grievende teksten door de Klant, behoudt CheersTheApp B.V. zich het recht voor om de Klant per direct toegang tot CheersTheApp en haar backend te ontzeggen, aanwezige informatie te verwijderen en de Overeenkomst tussen CheersTheApp B.V. en de Klant per direct te ontbinden.

 

Artikel 7 – performance en storingen
7.1 CheersTheApp B.V. zet zich ten volle in om het platform 24 uur per dag, 7 dagen per week optimaal beschikbaar te stellen voor Klanten en gebruikers van de CheersTheApp. CheersTheApp B.V. kan, gelet op eventuele zich voordoende (ver)storingen in hard- of software, echter niet garanderen dat het platform te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten beschikbaar is, dat gebreken te allen tijde hersteld worden of dat de Webservice en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden.

7.2 CheersTheApp B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in performance en/of onjuistheden in de getoonde informatie indien dit een (in)direct gevolg is van een verstoring van de hard-/software.

7.3 CheersTheApp B.V. behoudt zich het recht voor om het platform buiten gebruik te stellen en/of het gebruik te beperken indien dit nodig is voor de uitvoering van (herstel) werkzaamheden en/of het oplossen van online problemen en/of het verhelpen van storingen.

7.4 CheersTheApp B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de computer van de Klant, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de diensten van CheersTheApp B.V.

 

Artikel 8 – opschorting en ontbinding
8.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die CheersTheApp B.V. ten dienste staan, is CheersTheApp B.V. te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de verlening van een of meer diensten aan de Klant (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, haar account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, haar een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
– Klant de activiteiten van haar onderneming beëindigt;
– Klant surseance van betaling heeft aangevraagd, haar faillissement is aangevraagd, liquidatie van haar onderneming;
– Klant handelt in strijd met deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden;
– Klant niet tijdig haar maandelijkse vergoeding voor de door CheersTheApp B.V. verleende diensten aan haar voldoet;
– handelingen van de Klant schade aan haar of derden of aan CheersTheApp B.V. kan toebrengen.

 

Artikel 9 – aansprakelijkheid
9.1 CheersTheApp B.V. kan in geen enkel geval  aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, goodwillvermindering, hardware- en software schade, dataverlies en aanspraken van eindgebruikers.

9.2 CheersTheApp B.V. en de Klant zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen nadrukkelijk overeengekomen.

 

Artikel 10 – overmacht
10.1 CheersTheApp B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien een omstandigheid waar CheersTheApp B.V. geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.

 

Artikel 11 – intellectuele eigendommen
11.1 CheersTheApp B.V. blijft te allen tijde eigendom van rechten van intellectuele eigendom  met betrekking tot de backend en (mobiele) applicatie van CheersTheApp alsook maar niet beperkt tot database-, model- en auteursrechten, knowhow, patenten en rechten op uitvindingen, informatie, data of processen (in alle gevallen geregistreerd of niet en inclusief het recht om over te gaan tot registratie).

11.2 CheersTheApp B.V. heeft te allen tijde het recht enige en alle zaken en/of gegevens zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, afbeeldingen en logotypen te weigeren dan wel van het platform te verwijderen indien deze, naar de uitsluitende mening van , ongeschikt of aanstootgevend zijn dan wel in strijd met de rechten van derden gebruikt worden.

 

Artikel 12 – rechtskeuze
12.1 Het Nederlands recht is van toepassing, tenzij in een gezamenlijke getekende overeenkomst anders is overeengekomen.

12.2 Veranderingen in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

12.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst  Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden aan. CheersTheApp B.V. en de Klant zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.